Adatvédelmi nyilatkozat

A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A www.bonihotel.hu honlap üzemeltetéséhez szükséges tárhely technológiai hátterét a MORGENS Design Kft. (Székhely: 8800 Nagykanizsa, Csányi László u. 2., Adószám: 23964710-2-20) biztosítja.

Az adatvédelmi nyilatkozat a mindenkori hatályos jogszabályok alapján kerül kialakításra, különös tekintettel

 1. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényre (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény);
 2. a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelvére;
 3. az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre;
 4. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre;
 5. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényre.

A Szolgáltató tevékenysége során a személyes adatok kezelése minden esetben önkéntes hozzájáruláson alapul. A Felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

Az érintettek jogai és jogérvényesítésük

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Szolgáltató jelen nyilatkozatban megadott elérhetőségén.

Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.  A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Szolgáltató az érintett kérelmére helyesbíti.

A személyes adatot a Szolgáltató törli, amennyiben

 1. annak kezelése jogellenes,
 2. az érintett kéri,
 3. az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 4. az adatkezelés célja megszűnt,
 5. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 6. azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájában, a következő elérhetőségeken lehet élni:

 • Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
 • Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
 • Postacím: 1387 Budapest, Pf. 40.
 • Telefon: 06- 1-475-7186, 06- 1-475-7100
 • Fax: 06-1-269-3541
 • E-mail: adatved@obh.hu
 • Weboldal: www.abiweb.obh.hu

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

ONLINE FOGLALÁS

Az adatkezelő neve

Aqua Natura Hotels Kft.

Az adatkezelő elérhetősége

8749 Zalakaros, HRSZ 272.

Az adatkezelés célja

a szobafoglalási folyamat egyszerűsítése, az online foglalás zökkenőmentessé és kényelmesebbé tétele

Az adatkezelés jogalapja

az online foglalást kezdeményező személy kifejezett és önkéntes, előzetes hozzájárulása

A kezelt személyes adatok megnevezése

Foglaló személyes adatai az alábbiak szerint:

-          név

-          e-mail cím

-          telefonszám

-          lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)

-          IP-cím (online azonosító)

A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama

a hozzájárulás visszavonásáig, illetve az online foglaláshoz tartozó távozási napot követő … napig

Az érintett által megadott személyes adatok szükségessége

az érintett által indított online szobafoglalási folyamat, illetve online fizetés esetén a tranzakció megvalósulása

Az adatkezelési tevékenységhez adatfeldolgozók igénybevétele szükséges

igen

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

Az adatfeldolgozó neve

MORGENS Design Kft.

Az adatfeldolgozó címe

8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.) szerverén az online foglalás modul működtetése, a beérkező online foglalások zárt rendszerben történő tárolása, foglalások visszaigazolásának lehetővé tétele

 

Az adatfeldolgozó neve

Rocket Science Group

Az adatfeldolgozó címe

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a Mandrill szoftverén keresztül elektronikus levélküldés funkció biztosítása az online foglalás rögzítéséről, visszaigazolás elkészítéséről, vendégértékelés funkció használatáról

 

Az adatfeldolgozó neve

OTP Bank Nyrt.

Az adatfeldolgozó címe

1051 Budapest, Nádor utca 16.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása a …… (szálláshelyet üzemeltető cég/vállalkozás) és az OTP Bank Nyrt. (fizetési szolgáltató) elektronikus rendszere között, a tranzakció státuszának visszaigazolása

 

Az adatfeldolgozó neve

OTP Mobil Kft.

Az adatfeldolgozó címe

1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása a …… (szálláshelyet üzemeltető cég/vállalkozás) és a SimplePay by OTP Mobil (fizetési szolgáltató) elektronikus rendszere között, a tranzakció státuszának visszaigazolása

 

Az adatfeldolgozó neve

CIB Bank Zrt.

Az adatfeldolgozó címe

1027 Budapest, Medve u. 4-14.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása a …… (szálláshelyet üzemeltető cég/vállalkozás) és a CIB Bank Zrt. (fizetési szolgáltató) elektronikus rendszere között, a tranzakció státuszának visszaigazolása

 

Az adatfeldolgozó neve

BIG FISH Internet-technológiai Kft.

Az adatfeldolgozó címe

1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása a …… (szálláshelyet üzemeltető cég/vállalkozás) és a Payment Gateway  online fizetési rendszert üzemeltető fizetési szolgáltató elektronikus rendszere között, a tranzakció státuszának visszaigazolása

 

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

ONLINE AJÁNLATKÉRÉS

Az adatkezelő neve

Aqua Natura Hotels Kft.

Az adatkezelő elérhetősége

8749 Zalakaros, HRSZ 272.

Az adatkezelés célja

az ajánlatkérési folyamat egyszerűsítése kötelezettségek nélkül, az adatkezelő által készített személyre szabott ajánlat megtekinthetősége

Az adatkezelés jogalapja

az online ajánlatkérést kezdeményező személy kifejezett és önkéntes, előzetes hozzájárulása

A kezelt személyes adatok megnevezése

Ajánlatkérő személyes adatai az alábbiak szerint:

-          név

-          e-mail cím

-          telefonszám

-          lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)

-          IP-cím (online azonosító)

A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama

a hozzájárulás visszavonásáig, illetve az online ajánlat érvényességi idejét követő … napig

Az érintett által megadott személyes adatok szükségessége

az érintett által indított online ajánlatkérési folyamat megvalósulása, az ajánlat megfelelősége esetén a későbbi online foglalási folyamat zökkenőmentessé, hatékonyabbá és gyorsabbá tétele

Az adatkezelési tevékenységhez adatfeldolgozók igénybevétele szükséges

igen

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

Az adatfeldolgozó neve

MORGENS Design Kft.

Az adatfeldolgozó címe

8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.) szerverén az online ajánlatkérés modul működtetése, a beérkező online ajánlatkérések zárt rendszerben történő tárolása, ajánlatkérések megválaszolásának lehetővé tétele

 

Az adatfeldolgozó neve

Rocket Science Group

Az adatfeldolgozó címe

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a Mandrill szoftverén keresztül elektronikus levélküldés funkció biztosítása az online ajánlatkérés rögzítéséről, az ajánlat elkészítéséről, annak érvényességéről

 

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

ONLINE AJÁNDÉKUTALVÁNY RENDELÉS

Az adatkezelő neve

a szálláshelyet üzemeltető cég/vállalkozás neve

Az adatkezelő elérhetősége

a szálláshelyet üzemeltető cég/vállalkozás székhelye

Az adatkezelés célja

az online ajándékutalvány megrendelési folyamat egyszerűsítése, kényelmesebbé tétele

Az adatkezelés jogalapja

az online ajándékutalvány megrendelés folyamatában online fizetést kezdeményező személy kifejezett és önkéntes, előzetes hozzájárulása

A kezelt személyes adatok megnevezése

Ajándékutalványt megrendeléshez kezelt személyes adatok az alábbiak szerint:

-          vásárló neve

-          vásárló e-mail címe

-          vásárló telefonszáma

-          vásárló postázási címe (ország, irányítószám, város, utca, házszám)

-          vásárló számlázási címe (ország, irányítószám, város, utca, házszám)

-          vásárló IP-címe (online azonosító)

-          megajándékozott(ak) neve

A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama

a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a megrendelt ajándékutalvány felhasználását követő … napig

Az érintett által megadott személyes adatok szükségessége

az érintett által indított ajándékutalvány megrendelési folyamat egyszerű, kényelmes megvalósulásának lehetősége

Az adatkezelési tevékenységhez adatfeldolgozók igénybevétele szükséges

igen

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

Az adatfeldolgozó neve

MORGENS Design Kft.

Az adatfeldolgozó címe

8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.) szerverén az online ajándékutalvány rendelés modul működtetése, a beérkező ajándékutalvány megrendelések zárt rendszerben történő tárolása, ajándékutalványok online formában küldésének lehetővé tétele

 

Az adatfeldolgozó neve

Rocket Science Group

Az adatfeldolgozó címe

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a Mandrill szoftverén keresztül elektronikus levélküldés funkció biztosítása az online ajándékutalvány megrendelés rögzítéséről

 

 

Az adatfeldolgozó neve

OTP Bank Nyrt.

Az adatfeldolgozó címe

1051 Budapest, Nádor utca 16.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása a …… (szálláshelyet üzemeltető cég/vállalkozás) és az OTP Bank Nyrt. (fizetési szolgáltató) elektronikus rendszere között, a tranzakció státuszának visszaigazolása

 

Az adatfeldolgozó neve

OTP Mobil Kft.

Az adatfeldolgozó címe

1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása a …… (szálláshelyet üzemeltető cég/vállalkozás) és a SimplePay by OTP Mobil (fizetési szolgáltató) elektronikus rendszere között, a tranzakció státuszának visszaigazolása

 

Az adatfeldolgozó neve

CIB Bank Zrt.

Az adatfeldolgozó címe

1027 Budapest, Medve u. 4-14.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása a …… (szálláshelyet üzemeltető cég/vállalkozás) és a CIB Bank Zrt. (fizetési szolgáltató) elektronikus rendszere között, a tranzakció státuszának visszaigazolása

 

Az adatfeldolgozó neve

BIG FISH Internet-technológiai Kft.

Az adatfeldolgozó címe

1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása a …… (szálláshelyet üzemeltető cég/vállalkozás) és a Payment Gateway  online fizetési rendszert üzemeltető fizetési szolgáltató elektronikus rendszere között, a tranzakció státuszának visszaigazolása

 

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Az adatkezelő neve

a szálláshelyet üzemeltető cég/vállalkozás neve

Az adatkezelő elérhetősége

a szálláshelyet üzemeltető cég/vállalkozás székhelye

Az adatkezelés célja

kapcsolattartás, tájékoztatás

Az adatkezelés jogalapja

a hírlevél feliratkozást kezdeményező személy kifejezett és önkéntes, előzetes hozzájárulása

A kezelt személyes adatok megnevezése

Hírlevél feliratkozáshoz kezelt személyes adatok az alábbiak szerint:

-          feliratkozó neve

-          feliratkozó e-mail címe

-          feliratkozó IP-címe (online azonosító)

-          feliratkozás dátuma

-          feliratkozás forrása

-          feliratkozás státusza

-          feliratkozás státuszának dátuma

A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama

a hozzájárulás visszavonásáig, a hírlevélről történő leiratkozásig

Az érintett által megadott személyes adatok szükségessége

az érintett érdeklődési körébe tartozó szálláshely kiemelt ajánlatainak, aktuális programjainak megismerése, esetleges egyedi promóciókkal kapcsolatos információszerzés lehetősége

Az adatkezelési tevékenységhez adatfeldolgozók igénybevétele szükséges

igen

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

Az adatfeldolgozó neve

MORGENS Design Kft.

Az adatfeldolgozó címe

8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a DotRoll Számítástechnikai Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.) szerverén zárt, online, azonosítóval és jelszóval védett Zadír MailR rendszer tárhelyének biztosítása az adatkezelő részére az általa meghatározott belépési fiókhoz hírlevélküldés céljából

 

Az adatfeldolgozó neve

Mailgun Technologies, Inc.

Az adatfeldolgozó címe

535 Mission St., 14th Floor, San Francisco, California 94105.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

az Mailgun Technologies, Inc. levélküldő szerverein keresztül elektronikus levélküldés funkció biztosítása hírlevélküldés céljából

 

 

 

 

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei:

 
   

  Ajándékozzon!

  Bármely ajánlatunk
  utalvány formájában is elérhető!

  Részletek

  Ajándékozzon!

  Bármely ajánlatunk
  utalvány formájában is elérhető!

  Részletek